REGULAMIN sklepu A.M.Basic

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ambasic.pl
Sprzedającym jest Men’s Undies Magdalena Piskórz – Lew, adres: 62-070 Palędzie, ul. Poziomkowa 12, działalność Sprzedającego wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7792232036, Regon: 302683117
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu 690 567 637 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ambasic.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Sklep Internetowy www.ambasic.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ambasic.pl ,za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 8. Strona – Usługodawca i Klient.
 9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.ambasic.pl 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep internetowy www.ambasic.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.ambasic.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ambasic.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności przez system PayU lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Inpost (Paczkomat).
 • Przesyłka dostarczona jest zgodnie z orientacyjnymi terminami podanymi na stronie Sklepu (link „Dostawa”).
 • Przy wyborze opcji „za pobraniem” przesyłka nadawana jest w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia. 
 • Przy wyborze opcji przedpłaty, przesyłka nadawana jest w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania środków z tytułu złożonego zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź otrzymania potwierdzenia opłacenia zamówienia od operatora systemu płatności elektronicznych PayU.
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem transportu w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.

§ 5 Płatności

 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru, tylko DPD), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub bezpośrednio przelewem na konto bankowe Sklepu.

§ 6 Odbiór towaru

 • Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Wymiana

 • Kupujący ma prawo wymienić zakupiony produkt w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.
 • Wymieniany produkt musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (np. otwarcie opakowania).
 • W przypadku wymiany, Towar powinien być odesłany na adres Sprzedawcy wraz z pisemną informacją o sposobie wymiany oraz numerem telefonu.
 • Koszty przesyłki w przypadku wymiany pokrywa Kupujący.
 • Wymiana jest możliwa na inny rozmiar w danym modelu, bądź na inny model, z zastrzeżeniem, iż model na który Kupujący dokonuje wymiany nie może być tańszy.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 • Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt nie będzie nosił śladów używania. 
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać
 • na adres siedziby Sprzedającego.
 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 9 Niezgodność towaru z umową

 • W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy. 
 • Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu. 

§ 11 Postanowienia końcowe

 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Data opublikowania regulaminu: 21.07.2014 r.